Word lid

Button nieuw

Doerakclubdag van 26 maart 2017

IMG 1081Vanaf één uur werd het al gezellig druk; oude vrienden ontmoette elkaar weer; de spullen voor de Marktplaats voor leden werden uitgestald en er werd vooral heel veel bijgepraat.

Om twee uur opent Pim Frequin, als interim voorzitter, het officiële gedeelte: de ledenvergadering. Hij memoreert nog even het verlies van de oranjespelers tegen Bulgarije op zaterdagavond, maar hiermee is de stemming niet stuk te krijgen.
Op de vraag om een sfeerverslagje te schrijven van de clubdag, reageert Annelies Schuurman positief, terwijl Annemieke Kolman weer (ongevraagd!) voor de foto’s zorgt.
Dan wordt er stil gestaan bij het overlijden van Jopie Bakkenes op 96 jarige leeftijd. Jopie is meer dan 40 jaar lid geweest van onze club en had de Doerak nog steeds in bezit. Haar zoon heeft de Doerak geërfd en is inmiddels lid geworden van de Doerakclub.
We gedenken Jopie met één minuut stilte.

Notulen ledenvergadering 20 november 2016
De notulen van de vorige ledenvergadering op 20 november 2016 wordt zonder commentaar goedgekeurd.

Voorstellen bestuur en nieuwe leden
Na het voorstellen van het bestuur stellen ook de nieuwe leden zich voor. Sommige leden zijn al jaren lid, maar bezoeken onze clubdag voor het eerst.

Financieel jaarverslag en kascommissie
Het financieel verslag over 2016 levert geen problemen op voor de penningmeester. Er is een positief saldo van € 6500.- over het jaar 2016. Pim licht toe dat dit bedrag vermoedelijk besteed zal worden voor het lustrum in 2018.
Fred Vonk vraagt zich af, waarom er € 5000.- voor vergaderkosten begroot is voor 2017. Pim legt uit, dat de vergaderkosten zijn opgelopen in 2016, omdat er niet meer vergadert wordt bij bestuursleden thuis, omdat we een mooie centrale vergaderplaats hebben gevonden in Harderwijk. Bovendien werd er vanaf 2016 een brainstormsessie gehouden, waar leden voor werden uitgenodigd, waar ook extra kosten uit voortkwamen.
Willy Hoekstra verbaast zich erover dat er zoveel reiskosten in rekening zijn gebracht door het bestuur. Hierover geeft Pim aan, dat het hier ook de reiskosten van de deelnemers aan de brainstormsessie betreft.
Verdere vragen blijven uit. Een degelijk werkstuk van Pim, als neerslag van een jaar werk voor de club, kan weer terzijde worden gelegd.

IMG 1066Martin Wolters doet het woord namens de kascommissie, bestaande uit Annemieke Kolman en hemzelf. Op maandag 20 februari 2017 werd een controle uitgevoerd door Annemieke en Martin en de conclusie kan niet anders zijn dan dat zij de ledenvergadering van de Doerakclub aanbevelen om de door de penningmeester aangeboden jaarstukken te aanvaarden en het bestuur décharge te verlenen aan de penningmeester ten aanzien van het boekjaar 2016 gevoerde financiële beheer.
De ledenvergadering beantwoord dit advies met een groot applaus voor Pim!
De nieuwe kascommissie zal worden gevormd door Johan Sneekes en Rein Schotsman met als reserve lid Nancy de Wit.

Jaarverslag 2016
Het Jaarverslag 2016 levert geen vragen of commentaar op. Jan Voogt krijgt hiervoor applaus, maar deze benadrukt nog even dat dit een product van het hele bestuur is.

Bestuur en bestuursverkiezing
Over het bestuur van de club is het volgende te melden:
Bert Hovener heeft aangegeven geen deel meer te willen nemen aan het bestuur van de club. Omdat hij vandaag niet aanwezig is op de clubdag kunnen we niet op gepaste wijze afscheid van hem nemen.
Als eindredacteur voor het clubblad wordt Bert opgevolgd door Jan de Visser. Jan wordt door Pim in zijn nieuwe functie voorgesteld aan de leden, die hem met applaus begroeten. Jan heeft aangegeven zorg te willen dragen voor de uitgave van het clubblad, maar zelf geen stukjes te willen schrijven. Een goede en terechte stimulans voor de leden.

IMG 1076Naar aanleiding van een oproep op de vorige clubdag heeft Jaap Boode aangegeven om deel te willen nemen aan het bestuur en heeft inmiddels al een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond. Jaap wordt door de leden met applaus begroet als bestuurslid. In overleg met de overige bestuursleden zal Jaap op de volgende ledenvergadering voordragen worden als voorzitter. De leden zullen hierover in november om instemming worden gevraagd.
Jan Voogt legt de leden voor om de maximale zittingstermijn voor bestuursleden te laten vervallen. Die termijn staat nu op 6 jaar en dat is in het geval van de penningmeester al heel lang overschreden. Als Pim in het voorjaar door zijn 4de termijn van 3 jaar heen is, is hij 12 jaar penningmeester. Jan benadrukt nog eens dat het bestuur heel tevreden is met Pim als penningmeester. Onder applaus gaan de leden akkoord met dit voorstel.

Op 15 maart hebben Jaap Boode en Durk Tuinier een bezoek gebracht aan Pim om naar de werkzaamheden van de penningmeester te kijken. Conclusie was: heel veel lof voor Pim! Wel bleek dat er sterk behoefte was aan een back-up voor de financiële administratie. Durk heeft zich bereid verklaard tijdelijk deze back-up te willen zijn, maar ook dat hij als bestuurslid het bestuur wil aanvullen. (Tussentijds is dit mogelijk, omdat er onverwacht een bestuurslid is afgetreden. De leden wordt in november gevraagd om dit te bekrachtigen). Omdat Durk geen mogelijkheden heeft om penningmeester te worden, vraagt het bestuur om een 2de penningmeester, zodat de continuïteit voor de financiële administratie gewaarborgd blijft.

De jubilaris!
Een feestelijk tintje voor Jaap Toornstra op deze bijeenkomst. Jaap wordt gehuldigd omdat hij meer dan 40 jaar bij de club betrokken is; eerst als Doerak eigenaar en daarna als donateur. Jaap is daadwerkelijk vanaf het begin bij de club betrokken. Hij deed al mee aan de tocht in de Biesbosch door Eista georganiseerd in 1968, wat de aanleiding was tot de oprichting van de Doerakclub. Dat is inmiddels 49 jaar geleden. Jaap ontvangt van Pim een gegraveerd windglas en bloemen. Natuurlijk een groot applaus van de leden.

Afscheid Hans v.d. Broek uit de TC
We nemen afscheid van Hans v.d. Broek als lid van de Technische Commissie, maar even ontbreekt de gebruikelijke fles kruidenbitter. In de pauze is Hans daar toch nog op getrakteerd. Hans, bedankt voor je jarenlange deelname aan de TC!

Tochten
IMG 1097Käthy Hoeksema en Grietje Boonstra geven nog wat laatste info over de hemelvaarttocht in Friesland. Käthy verteld dat er 12 aanmeldingen zijn en dat er 1 deelnemer op de reservelijst staat. Als er niet meer aanmeldingen komen zal ook de deelnemer van de reservelijst voor de tocht worden uitgenodigd.
13 deelnemers moet kunnen en de organisatoren geloven niet in een ongeluksgetal.
Ans de Visser organiseert in augustus, samen met Jan een tocht over de Maas in Brabant en Limburg. De tocht begint op 25 augustus. De tocht duurt een week en start in ‘s-Hertogenbosch. Ans schets ons een mooi programma. Zie voor verdere informatie de nieuwsbrief.

Lustrum 2018
Het lustrum 2018 komt snel dichterbij. Pim vertelt hoe de zaken ervoor staan. Er wordt druk gewerkt aan het afsluiten van contracten met leveranciers. Vanaf oktober komt er maandelijks een lustrumexpres uit in de vorm van een nieuwsbrief uit over het lustrum. En omdat het lustrum nu steeds dichterbij komt worden er schippers gevraagd die de stertochten willen begeleiden.

Lunch of buffet?
Meindert Vos vraagt hoe de leden denken om bij de Doerakclubdag van november eens een andere indeling van de clubdag te proberen. Er wordt voorgesteld om dan rond elf uur te beginnen met koffie en gezellig samen zijn, daarna de lunch en vanaf twee uur het “normale” programma.
Er gaan vele handen omhoog van voorstanders, dus dit gaan we zeker proberen.

Ledenservice
Het deelnemen aan activiteiten kan voortaan alleen via opgave via de nieuwsbrief over dit onderwerp. Gelijke kansen voor iedereen is het uitgangspunt voor deze stellingname, aldus Guus Boonstra.De workshop “praktische vaardigheden” is i.v.m. onverwachte afwezigheid van Gerard Langerak tot nader order uitgesteld.
In navolging van de middag “België Frankrijk varen voor beginners” door Jan gaat Pim zich oriënteren om een middag te organiseren over “Varen in Duitsland”.

Rondvraag
Op de vraag van Fred Vonk over het archief van Pro Aqua antwoord Meindert dat de club hier voorlopig vanaf ziet omdat de nieuwe eigenaar van de boedel van Pro Aqua daar een veel te hoge prijs voor vraagt.
Geen vraag of opmerking, maar een heel enthousiaste mededeling van Klaas Woudstra: er wordt een vernieuwde versie van “het Doeraklied” in het volgende clubblad gepubliceerd en dat gaan we op de volgende Doerakclubdag zingen, om vast te oefenen voor het lustrum!
In verband met de verjaardagskalender, die voor het lustrum in de maak is, vraagt Pim nog eens om veel en mooie foto’s. De zomer komt eraan, dus zet hem op.

IMG 1115Na het officiële gedeelte volgt de pauze en daarna de humorvolle presentatie door Onno Walda. De titel was: Vlot en veilig door brug en sluis. Hoewel de inhoud van de presentatie iets anders uitpakte dan de titel deed vermoeden, werd erdoor de leden zichtbaar genoten. En leerzaam was het zeker!

 

Aan deze clubdag namen 97 personen deel en van het aansluitende buffet genoten 36 personen.

Tot de volgende clubdag,
Jan Voogt, secretaris

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.