Word lid

Button nieuw

Doerakclubdag van 24 maart 2018

Aanwezig: 100 schippers en matrozen

1. Opening door de voorzitter
2Jaap Boode opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Jaap vraagt of hij in de zaal goed te verstaan is. Hierop wordt positief geantwoord. Hij schetst een vol programma.
Jan Voogt is vanwege gezondheidsredenen gestopt als secretaris. 
Het bestuur van de Doerakclub heeft tijdens Boot Holland van Stichting Nationale Motorbootvarenprijs  een prijs in ontvangst genomen. Jaap toont het kunstwerkje. Hij vertelt dat deze prijs is toegekend omdat onze vereniging voor een grote groep motorbootvaarders het vaarplezier en de vaarveiligheid bevordert. 
De voorzitter stelt de aanwezigen voor om in de pauze vragen voor de rondvraag in te leveren.

2. Mededelingen
Er zijn afmeldingen ontvangen van: familie H. Happel, G. Hacken,  P. Bollman, H. Vlaming, R. van Gessel, J. Bosch, M. Korte, C. Poppelaars, G. Langerak, A. den Hartog, A. Kolman, A. Mensink van Poelwijk, H. Pen en A. de Visser.

3. Goedkeuring notulen d.d. 18 november 2017
Jaap maakt de opmerking dat de notulen een weergave is van de vergadering maar tevens een sfeerverslag, gemaakt door Jan Voogt. Paginagewijs wordt het verslag doorgenomen. Er worden geen vragen c.q. opmerkingen gemaakt zodat de notulen worden goedgekeurd. 

4a. Voorstellen bestuur
De voorzitter stelt de bestuursleden voor, t.w.: Guus Boonstra  neemt de ledenservice voor zijn rekening. Hij vertelt dat hij samen met zijn vrouw Grietje in een Doerak 650 door heel Nederland vaart. Durk Tuinier is algemeen bestuurslid en tevens secretaris van de werkgroep communicatie. Woont in Friesland. Vaart samen met zijn vrouw Annelies  met een Doerak 600. Meindert Vos verzorgt de public relations. Zijn vaargebied is ook Friesland en dat doet hij samen met Käthy en hun twee kinderen. Pim Frequin is penningmeester en coördinator Lustrum 2018, vaart een 950 samen met Door. Hebben veel ervaring met varen in het buitenland. Zij blijven dit jaar in Nederland i.v.m. het Lustrum. Wim Harzing woont in Den Haag, ligplaats Rotterdam en is algemeen bestuurslid, vaart samen met Carla in een Doerak 700, veel in Friesland.

4b. Voorstellen Technische Commissie
Binnen het bestuur vertegenwoordigt Wim Harzing de Technische Commissie, waarvan Herman Rienties de coördinator is. Hij stelt de aanwezige  leden van de TC voor, t.w.: Wim Tefeij, Herman Rienties en Henk Kegge.
Jaap zegt dat er op de website veel technische onderwerpen zijn terug te vinden. Een verbeterpunt zou zijn de onderwerpen te rubriceren, zodat e.e.a gemakkelijker is terug te vinden. Leden kunnen technische vragen op de website indienen via een vragenformulier. Gestreefd wordt om in de toekomst bepaalde onderwerpen uit te diepen en op de website te plaatsen. Tot nu toe is er alleen uitgebreide informatie over het verfsysteem op onze schepen op de website te vinden.

4c. Clubblad
Jan de Visser wordt als eindredacteur voorgesteld aan de vergadering.

4d. Voorstellen nieuwe leden
Hans en Roely Kimmels zijn al 12 jaar in het bezit van een Doerak 850, bootnaam Senang. Zijn lid geworden doordat onze vereniging voorgedragen was voor de Motorbootvarenprijs in het blad Motorboot. Zij varen hoofdzakelijk in Friesland. Kijken uit naar het Lustrumfeest dat zij zullen bijwonen.

5a. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Financieel verslag 2017.
Pim neemt het woord en zegt dat de club financieel gezond is met een batig saldo van € 6.009,-. Hij verklaart een aantal posten, zoals: bestuurskosten (7 x vergaderd), Doerakclubdag (2 x), website (puur onderhoud en reservering voor de aanpassing van de website), Clubblad (is wel een grote kostenpost maar het clubblad heeft minder gekost dan in 2016, terwijl de kwaliteit sterk is verbeterd), de reiskosten van de deelnemers aan de brainstormsessie en tenslotte de kosten voor het Lustrum (vergaderkosten 5 x, de jaarlijkse reservering van € 3.000.,-).  

22

Begroting 2018
De begroting 2018 laat een negatief resultaat van € 5.365.,- zien. Dit bedrag  wordt verklaard door de hogere kosten voor de viering van het 50-jarig jubileum van de vereniging. Deze kosten bestaan uit het Jubileumgeschenk dat de deelnemers aan het Lustrum na afloop zullen ontvangen. De overige leden krijgen het geschenk toegestuurd.  
De verjaardagskalender is inmiddels aan alle leden toegezonden. Met dank aan Elvira Happel en zoon Merijn.

4
Als derde punt noemt Pim het, op aanvraag via de website,  gratis verstrekken van een nieuwe Doerakclubvlaga aan alle leden, ingeval de oude clubvlag niet meer representatief is. 
Inkomsten bestaan uit de contributie van bestaande en nieuwe leden. Andere inkomsten worden gegenereerd uit advertenties waar Meindert Vos veel tijd aan heeft besteed. Pim vraagt om een reactie. Er komt geen commentaar uit de zaal.
Wil Hoekstra neemt het woord en zegt de vraag vooraf aan Pim te hebben voorgelegd. Ze gaat in op de € 42.000.- eigen vermogen omdat ze zich afvraagt waarom dit bedrag zo hoog moet zijn. Ze denkt toekomstgericht en zou graag zien dat het bestuur wil nadenken om het voor jongere gezinnen aantrekkelijker te maken om een Doerak aan te schaffen. Overwogen zou kunnen worden om jonge gezinnen met een Doerak aan te bieden gratis naar het Lustrum te komen. Jaap Boode zegt dat hij wel een persoonlijke mening heeft maar vindt de vraag een verenigingskwestie. Na een levendige discussie wordt door de vergadering besloten dat gezinsleden tot 16 jaar, gratis mogen deelnemen aan het Lustrum.

5b. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe leden.
De commissie 2017 bestaat uit Johan Sneekes en Rein Rehwinkel. Rein is deze vergadering helaas verhinderd.
De jaarrekening, opgesteld door de penningmeester, is op 7 maart 2018 steekproefsgewijs gecontroleerd. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De Kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om het bestuur te décharge te verlenen. Onder applaus wordt dit bekrachtigd. Pim vraagt of Johan en Rein nog een jaar de kascommissie willen vormen. Hier wordt positief op gereageerd. Nancy de Wit blijft reserve lid. 

6. Jaarverslag 2017
Zonder opmerkingen wordt het jaarverslag vastgesteld.

7 en 8. Bestuursverkiezing:
Jan Voogt is door persoonlijke omstandigheden als secretaris afgetreden.
Op de oproep voor een nieuwe secretaris zijn geen aanmeldingen binnengekomen. Ook de functie Public Relations van Meindert Vos is vacant.
Meindert wordt hartelijk bedankt voor zijn grote inbreng en hij en Käthy worden vereerd met een prachtige bos bloemen en een persoonlijk cadeau. Ook de oproep voor een vervanger van Meindert  heeft geen reacties opgeleverd.
Het bestuur heeft daarom besloten tot de vergadering van november 2018 in klein comité verder te gaan. Lukt het niet om nieuwe bestuursleden  aan te trekken, dan wordt overwogen om een professionele kracht aan te trekken die betaald zal moeten worden door de vereniging. 
Er wordt gevraagd naar de tijdsinvestering Public Relations. Meindert antwoordt dat hij regelmatig tijd besteed aan deze functie, vooral in de periode dat het clubblad uit komt (adverteerders), bezoek aan watersportevenementen, etc.  Theo Rieu is geïnteresseerd en neemt na de  zomervakantie contact op met Meindert.
Bert Hovener is geen bestuurslid meer, maar is nog steeds webmaster. Jaap overhandigt hem en Riet een prachtig boeket en een persoonlijke attentie.
Nog twee mensen, Elvira Happel en zoon Merijn worden in het zonnetje gezet. Zij zijn de makers en samenstellers van de Doerak verjaardagkalender. Veel lof voor de prachtige kalender! Elvira Happel krijgt bloemen en Merijn een envelop met inhoud. 

9. 10e Lustrum in Leiderdorp (Doeshaven)
Pim vertelt als Lustrumcoördinator dat de deelnemers aan de sloepentocht naar en door Leiden ook weer met een sloep teruggebracht worden naar de Doeshaven. Deelnemers die langer in Leiden willen blijven, kunnen de bus terug nemen naar de Doeshaven. 
Organisatie Stertochten: Pim vraagt om een coördinator die vanaf Deventer, Zwolle (Gelderse IJssel) naar het Lustrum komt. Uiteraard kan deze coördinator rekenen op de steun van Pim of van andere coördinatoren. Hij nodigt Wil Hoekstra uit om iets over haar ervaring als deelnemer aan een stertocht  te vertellen. Zij vertelt dat ze 10 jaar geleden (Lustrum Biesbosch) met 7 boten uit de Randstadvertrokken en dat de deelnemers elkaar niet kenden. Tot de dag van vandaag zijn deze mensen bevriend met elkaar. Zij noemen zich "De  natte vrienden". Van een coördinator wordt verwacht: de route uitzetten, contact onderhouden met deelnemers, ligplaatsreservering etc. Reeds aangemelde stertochten komen uit Friesland (Pim), Noord-Holland (Johan Sneekes) en uit Brabant (Jan de Visser) .
Er zijn inmiddels voldoende steigerstewards. Zij worden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op hun steiger. De steigerstewards zullen een dag eerder aanwezig zijn. Merijn en Danique Happel geven zich op als reserve stewards en zijn bereid te assisteren bij het plannen van de ligplaatsen in de jachthaven.
Er kunnen nog mensen gebruikt worden voor de groep hand- en spandiensten. Graag bijtijds aanmelden.
Alle overige deelnemer mogen UITSLUITEND donderdag binnenvaren.
De Lustrum Express zal  nog regelmatig verschijnen. De Doeshaven heeft een eigen Shantykoor, waarvan Leo van der Mast de dirigent is, dat voor ons zal optreden. 
Deelnemers voor Avifauna worden met de boot opgehaald in de Doeshaven en 's avonds met een bus teruggebracht. Honden zijn welkom tijdens het Lustrum maar mogen niet mee naar Avifauna. Er wordt een hondenservicebus geregeld die deelnemers naar en van de Doeshaven brengen  om hun huisdier te verzorgen. Voorts zijn er rolstoelen in Avifauna beschikbaar. 
Gevraagd wordt of het mogelijk is een voorlopige deelnemerslijst toe te sturen. Bert Hovener stelt voor de lijst op de website te publiceren. 
Naar aanleiding van deze vraag vertelt Jaap Boode dat elke vereniging te maken krijgt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is een tienstappenplan dat binnen die verordening genomen moet worden en voor het gebruik moeten de leden toestemming geven. Hij vraagt wie hier al  ervaring mee heeft? Helaas geen van de aanwezigen. Leden van het bestuur zullen zich verdiepen in deze materie. Binnenkort kunnen de clubleden een nieuwsbrief verwachten. Op 25 mei wordt de verordening van kracht. 

10. Wat verder ter tafel komt. 
Er zijn geen vragen ingediend.
Ter plekke complimenteert een lid de redactie met de prachtige uitgave van het clubblad. 
Riet Hovener vraagt wat we kunnen doen om meer leden op de clubdag te krijgen. In het verleden is er door bestuursleden gebeld naar leden om ze naar de Doerakclubdag te krijgen. Is dat nog iets om weer doen? Guus Boonstra antwoordt, dat dit onderwerp misschien al een keer of vier ter sprake is geweest tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur kwam daarbij tot de conclusie dat we daar vermoedelijk mee moeten leven. Er zijn nu eenmaal leden die geen interesse hebben om op zo'n gezellige clubdag te komen.
Tevens wordt gevraagd of er nog EHBO-ers nodig zijn op het Lustrum? Pim antwoordt positief. De naam van Joop van Bruggen wordt door Pim genoteerd. 

11. Vragen van de werkgroep communicatie en bestuur. 
Durk Tuinier stelt de leden van de werkgroep communicatie voor. Behalve hijzelf zijn dit Bert Hovener, Daaf Kodde, Jan de Visser, Jaap Boode en Nel Tefeij. Tezamen met het bestuur heeft de werkgroep vragen geformuleerd. Er zijn twee vragen uitgekozen.  Durk stelt voor deze twee vragen in groepen van ca. 10 personen te bespreken. Uit hun midden wordt een voorzitter en een secretaris gekozen. Het resultaat uit de groepen wordt geprojecteerd op een beamer. Ook zullen deze vragen via de nieuwsbrief ook aan de overige leden worden gesteld. Op die manier krijgt het bestuur een beeld van wat er leeft onder de leden. 

Omdat er geen vragen zijn voor de rondvraag is het dan nu tijd om onder leiding van Klaas Woudstra het Doeraklied te oefenen. (Het Doeraklied is overigens geschreven door Jan Pennings, en iets bewerkt door Klaas).

13. Sluiting
Jaap Boode sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
Na de afloop van de vergadering is er nog gelegenheid tot bijpraten en het bekijken van de film van het Lustrum in 1988 (Gorinchem). 

Hoofddorp, maart 2018, Nel Tefeij-Visser

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.