Doerakclub
 

91Doerakspeurders en commerciële advertenties

Doerakspeurders voor leden:
Doerakspeurders functioneert als een gratis en niet commercieel “vraag- en aanbodplatform” waar leden en private donateurs van de Doerakclub door middel van een zgn. Doerakspeurders overtollige watersport (gerelateerde) artikelen kunnen aanbieden (te koop aangeboden) of een oproep kunnen plaatsen voor aankoop (te koop gevraagd) van overtollige watersport (gerelateerde) artikelen. De Doerakclub probeert met Doerakspeurders adverteerders en kopers tot elkaar te brengen.
Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient dit te worden opgelost tussen koper en verkoper.
De Doerakclub is echter nimmer partij bij een transactie tussen adverteerder en koper die gebruik maken van de website.
Om die reden kan de Doerakclub dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers om objecten te kopen.
Kopers en verkopers vrijwaren de Doerakclub van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
Intelectuele eigendomsrechten:
Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan
Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde.
Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt.
Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden bij Doerakspeurders. Indien er twijfels zijn over de authenticiteit van een object is het verstandiger het object niet aan te bieden.
Het is toegestaan om in de advertentiebeschrijving de merknamen te vermelden van de producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten:
De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat te koop wordt aangeboden  niet goed beschrijven.
Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee wordt geadverteerd.
Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken.  
Alleen in de objectbeschrijving mag het aangeboden object worden vergeleken met andere soortgelijke producten, zolang in de aanbieding op geen enkele manier
verwarring wordt geschapen over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Niet toegestane informatie in advertentie:
Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de beleidsregels van de Doerakclub zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf..
Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties;
De Doerakclub behoudt zich het recht voor om leden uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien zij op enige wijze naar de mening van de Doerakclub in strijd handelen
met het beleid van de Doerakclub, zoals beschreven in Statuten en Reglementen.
Doerakspeurders voor niet-leden:
Niet-leden kunnen geen gebruik maken van Doerakspeurders, tenzij de webredactie anders beslist, b.v. wanneer een advertentie in de vorm van een Doerakspeurder in het belang is van leden van de Doerakclub (aan deze Doerakspeurder kunnen kosten verbonden zijn).

Commerciële adververtenties

Onder “commercieel” wordt verstaan: de handel betreffende, betrekking hebbend op een product, goed of dienst, gebaseerd op het maken van winst, het direct of indirect promoten van een bedrijf. Zowel leden als niet-leden kunnen commerciële advertenties plaatsen. Het bestuur van de Doerakclub is uiterst zorgvuldig in haar keuze van adverteerders.  Advertenties die geen relevante inhoud hebben voor leden met een Doerak/Marak of geen watersport gerelateerde artikelen, producten en/of diensten betreffen worden niet opgenomen, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur van de Doerakclub. Voor het overige berust de verantwoordelijkheid van de inhoud van geplaatste advertenties uitsluitend bij de adverteerders. De advertenties mogen niet in strijd zijn met het beleid van de Doerakclub.