Word lid

Button nieuw

  • Home
  • Advertentiebeleid

Advertentiebeleid

91Doerakspeurders, commerciële advertenties en advertentiemogelijkheden

 
Doerakspeurders 

Doerakspeurders voor leden:
Doerakspeurders functioneert als een gratis en niet commercieel “vraag- en aanbodplatform” waar leden en private donateurs van de Doerakclub door middel van een zgn. Doerakspeurders overtollige watersport (gerelateerde) artikelen kunnen aanbieden (te koop aangeboden) of een oproep kunnen plaatsen voor aankoop (te koop gevraagd) van overtollige watersport (gerelateerde) artikelen. De Doerakclub probeert met Doerakspeurders adverteerders en kopers tot elkaar te brengen.
Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient dit te worden opgelost tussen koper en verkoper.
De Doerakclub is echter nimmer partij bij een transactie tussen adverteerder en koper die gebruik maken van de website.
Om die reden kan de Doerakclub dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers om objecten te kopen.
Kopers en verkopers vrijwaren de Doerakclub van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
Intelectuele eigendomsrechten:
Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan
Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde.
Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt.
Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden bij Doerakspeurders. Indien er twijfels zijn over de authenticiteit van een object is het verstandiger het object niet aan te bieden.
Het is toegestaan om in de advertentiebeschrijving de merknamen te vermelden van de producten waarmee het aangeboden object compatibel is.
Vergelijkingen en misleidende teksten:
De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat te koop wordt aangeboden  niet goed beschrijven.
Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee wordt geadverteerd.
Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken.  
Alleen in de objectbeschrijving mag het aangeboden object worden vergeleken met andere soortgelijke producten, zolang in de aanbieding op geen enkele manier
verwarring wordt geschapen over de oorspronkelijke herkomst van het object.
Niet toegestane informatie in advertentie:
Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de beleidsregels van de Doerakclub zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf..
Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties;
De Doerakclub behoudt zich het recht voor om leden uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien zij op enige wijze naar de mening van de Doerakclub in strijd handelen
met het beleid van de Doerakclub, zoals beschreven Statuten en Reglementen.
Doerakspeurders voor niet-leden:
Niet-leden kunnen geen gebruik maken van Doerakspeurders, tenzij de webredactie anders beslist, b.v. wanneer een advertentie in de vorm van een Doerakspeurder in het belang is van leden van de Doerakclub (aan deze Doerakspeurder kunnen kosten verbonden zijn).

Commerciële adververtenties

Onder “commercieel” wordt verstaan: de handel betreffende, betrekking hebbend op een product, goed of dienst, gebaseerd op het maken van winst, het direct of indirect promoten van een bedrijf. Zowel leden als niet-leden kunnen commerciële advertenties plaatsen. Het bestuur van de Doerakclub is uiterst zorgvuldig in haar keuze van adverteerders.  Advertenties die geen relevante inhoud hebben voor leden met een Doerak/Marak of geen watersport gerelateerde artikelen, producten en/of diensten betreffen worden niet opgenomen, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur van de Doerakclub. Voor het overige berust de verantwoordelijkheid van de inhoud van geplaatste advertenties uitsluitend bij de adverteerders. De advertenties moeten voldoen aan het door de Doerakclub opgestelde Websitereglement  en mogen niet in strijd zijn met het beleid van de Doerakclub.

Advertentiemogelijkheden

Links
Weblinks naar een commerciële aanbieder, zijn niet mogelijk op het openbare deel van de Doerakclub, weblinks naar commerciële aanbieders in de Doerakspeurders zullen na overleg met de webmaster en bestuur beoordeeld worden op eventuele plaatsing.
Banners
Banners kunnen geplaatst worden op de door de webmaster aangegeven maten. Horizontale banner is 640 pixels breed en 80 pixels hoog (hogere afbeeldingen zijn ook mogelijk na overleg met de webmaster). Banners dienen te worden opgemaakt in .jpg-, jpeg- of png- formaat.  Flash en WMF banners worden niet geplaatst. De webmaster kan eventueel na overleg en tegen een vergoeding een banner (laten) produceren. De banner mag midddels een link alleen verwijzen naar de website van de adverteerder.
Pop-ups
Pop-ups worden op de website niet toegstaan.
Plaatsing
Commerciële advertenties worden op de webpagina’s van het publieksdeel van de website gepubliceerd. Een plaatsing van een advertentie is overeengekomen in een contract tussen adverteerder en de Doerakclub en kan per aanbieder verschillen.
Advertentietarieven
Voor het plaatsen van commerciële advertenties worden kosten in rekening gebracht. De advertentiekosten worden door het bestuur van de Doerakclub vastgesteld en kunnen per aanbieder verschillen.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.