Doerakclub
 

PrenCoPrivacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op de Doerakclub.

PRIVACY- en COOKIEVERKLARING

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoons- en algemene gegevens die de Doerakclub verwerkt van haar leden, donateurs, relaties of andere geïnteresseerden. Indien U lid of donateur wordt of bent van de DOERAKCLUB of om een andere reden, bewust of onbewust, persoons- en algemene gegevens met de Doerakclub deelt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoons- en algemene gegevens in lijn met deze Privacy- en cookieverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoons- en algemene gegevens is: Doerakclub, gevestigd te, Acaciastraat 56, 3434 BZ Nieuwegein. Tel. +31 (0) 306 067 858
De functionaris leden-/donateurs/-financiële administratie, alsmede de Functionaris Gegevensbescherming zijn bereikbaar via penningmeester@doerakclub.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Doerakclub en voor welk doel
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
      a) voor- en achternaam,
      b) adresgegevens, eventueel postadres
      c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
      d) IP-adres
      e) foto's
2.2 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende algemene gegevens verwerkt:
      Doerakbezit, Doeraktype, bootnaam, ligplaats en marifoon aan-/afwezigheid.
2.3 De Doerakclub verwerkt de in sub 2.1 en 2.2 genoemde persoons- en algemene gegevens met als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de  watersport met Doerak- en Marakschepen, het organiseren van activiteiten en evenementen, die gelet op doelstelling van de Doerakclub gebruikelijk zijn en alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn en door de ledenvergadering zijn goedgekeurd (zie Statuten en Reglementen), alsmede het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, uitgeven van clubbladen, ledenlijsten en nieuwsbrieven.
2.4 Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden na afloop van de lidmaatschapsovereenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Doerakclub   en u te informeren over de eventuele mogelijkheden en ontwikkelingen van de Doerakclub.
2.5 Foto's gemaakt tijdens Doerakclub activiteiten en evenementen kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website en in het clubblad van de Doerakclub.

3. Cookieverklaring, cookies en websitebezoek
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

We gebruiken technisch noodzakelijke (functionele) cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op de website. Via deze cookies verwerken wij uw IP-adres en de tijdstippen waarop u in- en uitlogt en hoe vaak onze websites en welke pagina’s er worden bekeken.
Ook worden er via deze website analytische cookies geplaatst van Google als deel van de “Analytics”-dienst. Deze cookies worden o.a. gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U geeft aan, door gebruik te blijven maken van deze website, akkoord te zijn met het gebruik van genoemde cookies door de website van de Doerakclub.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij geen inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded-elementen van derde partijen bevatten; dit zijn links naar andere websites, teksten, plaatjes of filmpjes die bij andere partijen opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website worden getoond.
Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy- en cookiebeleid. De Doerakclub maakt geen gebruik van - en heeft geen toegang tot -  deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.
De Doerakclub kan dan ook geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy- en cookieverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
Wilt u helemaal geen cookies? Via uw browser bij ‘internetopties’ zet u alle cookies uit. Het is dan echter mogelijk dat niet alles goed werkt; de website wordt mogelijk niet normaal weergegeven.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
De Doerakclub neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Doerakclub tussen zit). 

5. Bewaartermijnen
De Doerakclub verwerkt en bewaart uw persoons- en algemene gegevens in de ledenadministratie voor onbepaalde periode. De persoons- en algemene gegevens worden, na beëindiging  van het lidmaatschap, bewaard voor toekomstige evenementen of initiatieven.

6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
6.1 Ter bescherming van uw persoons- en algemene gegevens heeft de Doerakclub passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo maakt o.a. de website van gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (‘hangslotje’ en ‘https’ in adresbak), alsmede DNSSEC, beveiligingssoftware,   virusscanners en firewalls.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris  Gegevensbescherming.
6.2 Zonder uw toestemming verstrekt de Doerakclub uw persoons- en algemene gegevens niet aan derden, tenzij de Doerakclub daartoe wettelijk verplicht is. Voor de verwerking van de persoons- en algemene gegevens maakt de Doerakclub ook gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.
Met deze  verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten
7.1 Via de ledenadministratie van de Doerakclub kunt u een verzoek indienen om uw persoons- en algemene gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen,
over te dragen of te verwijderen. De Doerakclub zal uw verzoek in behandeling nemen en u, zo spoedig mogelijk na ontvangst, hierover informeren
7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoons- en algemene gegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met
de ledenadministratie.
7.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Doerakclub uw persoons- en algemene gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact
opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacy- en cookieverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie of Functionaris Gegevensbescherming.

8. Wijzigingen
Deze Privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd om deze up-to-date te houden. Wij adviseren u om regelmatig de meest recente Privacy- en cookieverklaring te bekijken.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 maart  2019.